Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Cieľom projektu je obnova produkčného potenciálu lesov, poškodených biotickými, abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi, ktoré obhospodarujú Mestské lesy, s.r.o. Brezová pod Bradlom, prostredníctvom realizácie vhodných preventívnych opatrení ako je obnova lesných porastov výsadbou, ich ošetrovanie a ochrana.
Číslo opatrenia: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov.
Podopatrenie: 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

Zverejnené: 22.08.2018