O nás

Mestské lesy s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, založená Mestom Brezová pod Bradlom, za účelom hospodárenia v lesoch a lesných porastoch, ktoré má mesto vo vlastníctve. Spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra dňom 14.6.1996.

Spoločnosť vyvíja svoju činnosť od 1.1.1993. Najskôr to bolo vo forme príspevkovej organizácie Mestské lesy, mestský podnik a od 14.6.1996 bola organizácia pretransformovaná na spoločnosť s ručením obmedzeným.
V súčasnosti obhospodarujeme približne 1700 hektárov lesných pozemkov. Na tejto ploche zabezpečujeme komplexnú starostlivosť o les, pestovateľské aj ťažobné práce, ošetrovanie, ochranu a výchovu lesných kultúr a zároveň sa snažíme vytvárať podmienky na čo najlepšie vyžitie mimo-produkčných funkcií lesa.
Sme držiteľmi potrebných oprávnení a certifikátov.

Ocenenie certifikátom PEFC

Dňa 30.1.2008 odovzdali zástupcovia certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. v poľovníckom zámku v Palárikove certifikačné osvedčenie PEFC Mestským lesom s.r.o. Brezová pod Bradlom.

Držiteľom certifikácie je v súčasnosti v SR 80 lesníckych subjektov. Schéma PEFC je Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém, podľa ktorého je na svete certifikovaných viac ako 194 miliónov hektárov lesov. Držiteľom autorských práv a vlastníkom registrovanej obchodnej značky „PEFC“ a loga PEFC je Rada PEFC sídliaca v Luxemburgu. Logo a obchodná značka PEFC, ktoré spoločnosť Mestské lesy, s.r.o. dostala, poskytujú informácie, že drevo a materiály na báze dreva pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom. Certifikáty sú hodnovernými dokladmi o kvalite hospodárenia v lesoch podľa celosvetovo uznávaných štandardov. Tieto osvedčenia udeľujú lesníkom nezávislé certifikačné orgány po odporúčaní audítorských tímov, zložených zo špičkových odborníkov, ktorí sa prísne a presne držia medzinárodne uznávaných pravidiel. Posudzujú podľa nich, či daný lesnícky subjekt hospodári v súlade s filozofiou a kritériami trvalo udržateľného obhospodarovania lesov to znamená, že hospodárenie v takýchto lesoch vyrovnane zohľadňuje environmentálne, sociálne a ekonomické požiadavky. Získali sme tak skutočne dôveryhodné doklady o kvalite našej práce,ktorou zabezpečujeme napĺňanie všetkých celospoločensky významných funkcií lesov. Certifikát PEFC je potvrdením i ocenením zodpovednej práce vedenia a pracovníkov spoločnosti Mestské lesy, s.r.o.